GRIGORE GAFENCU RESEARCH CENTER OF HISTORY AND CULTURAL HERITAGE

Grigore Gafencu (30 January 1892, Bârlad - 30 January 1957, Paris)

CENTRUL DE CERCETARE A ISTORIEI SI PATRIMONIULUI CULTURAL „GRIGORE GAFENCU”

Main Menu
Welcome
Statut
Acreditare
Director
Director onorific
Laboratorul de Istoria Relatiilor Internationale
Laboratorul de Arheologie
Membri asociati
Membri temporari
Planuri de cercetare
Proiecte de cercetare
Publicatii
Premiul Grigore Gafencu
Documente in dezbatere
Formular de adeziune
Hotarari
Conferinte, workshopuri, seminarii
Basarabia 1918-2016
Turcia De la kemalism la neootomanism
Istorie si patrimoniu in societatea romaneasca

 

Conferinte, workshopuri, seminarii

COMUNICAT DE PRESĂ, 13.03.2018

Universitatea „Valahia” din Târgovi?te, Centrul de Cercetare a Istoriei ?i Patrimoniului „Grigore Gafencu”, Centrul de Cercetare în ?tiin?e Politice ?i Comunicare ?i Asocia?ia Ziari?tilor Independen?i din România, în parteneriat cu Televiziunea Columna, organizează în data de 20 martie 2018, începând cu ora 11, o conferin?ă-dezbatere menită să evoce unul dintre episoadele cele mai întunecate ale regimului totalitar comunist din România, prima etapă de construc?ie a Canalului Dunăre-Marea Neagră. În  vreme ce mii de de?inu?i politici erau supu?i unui regim de muncă for?ată extenuant, expu?i violen?ei fizice ?i torturii morale, în condi?iile unei precarită?i a condi?iilor de securitate, alimenta?ie ?i medica?ie, presa oficială practica o propagandă care se afla în total contrast cu realită?ile cotidiene ale lagărelor care risipeau în van vie?i ?i energii. Conferin?a-dezbatere î?i propune să evoce metodele de propagandă utilizate de regimul comunist din România prin analiza con?inutului unui ziar dificil de identificat în colec?iile bibliotecilor, „Canalul Dunăre-Marea Neagră”, publicat începând din septembrie 1949, care-?i va încheia apari?ia odată cu încetarea lucrărilor la acest proiect megalitic, după moartea lui Stalin, în vara anului 1953. Investigarea con?inutului acestei portavoci a regimului va fi urmată de o dezbatere, alături de publicul participant, cu privire la specificul ?i trăsăturile presei de propagandă, scopurile ?i justificările acesteia, particularită?ile care o disting de alte tipuri de presă – de informare, de opinie, de analiză –, care coexistă ?i în regimurile democratice cu un alt tip de presă de propagandă (a unui partid, grupare, direc?ie politică, ideologie) etc.
Invitate să conferen?ieze în cadrul acestui eveniment sunt două personalită?i importante ale vie?ii publice române?ti, membri fondatori ai Asocia?ia Ziari?tilor Independen?i din România, scriitoarea Doina Jela ?i directorul cotidianului ”The Epoch Times România”, jurnalistul Adrian Sturdza. Scriitoarea Doina Jela, autoarea unei lucrări închinată Canalului Dunăre Marea Neagră, cu contribu?ii importante la devoalarea naturii totalitare a regimului comunist, autoarea mai multor lucrări beletristice ?i de istorie publicate la editurile Humanitas ?i Polirom, este prezentă pentru a doua oară în fa?a publicului târgovi?tean, pe care l-a cucerit prin conferin?a sa având ca subiect „Premiile Nobel pentru Literatură – mize etice ?i estetice”, sus?inută la 26 octombrie 2015.
Manifestarea se adresează publicului pasionat de istorie, studen?ilor ?i profesorilor Universită?ii „Valahia” din Târgovi?te, jurnali?tilor dâmbovi?eni, membrilor societă?ii civile, elevilor ?i profesorilor liceelor dâmbovi?ene.
Dezbaterea va fi moderată de Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu, directorul Centrului de Cercetare a Istoriei ?i Patrimoniului „Grigore Gafencu”, ?i Lect.univ.dr. Pompiliu Alexandru, director al Centrului de Cercetare în ?tiin?e Politice ?i Comunicare din cadrul Universită?ii „Valahia” din Târgovi?te.
Evenimentul va avea loc mar?i, 20 martie 2018, începând cu ora 11, la Sala Oxford din cadrul Corpului B al Universită?ii „Valahia” din Târgovi?te, situat în Aleea Sinaia, nr. 13.
Accesul publicului participant este gratuit. 
Rela?ii suplimentare pot fi ob?inute la sediile Facultă?ii de ?tiin?e Umaniste ?i ale Facultă?ii de ?tiin?e Politice, Litere ?i Comunicare ale Universită?ii „Valahia” din Târgovi?te sau de la adresa de e-mail gafencu(at)valahia.ro. Site-ul oficial al evenimentului este www.centrulgafencu.ro.


Emisiunea realizata de Televiziunea Columna cu privire la manifestarea dedicata Fericitului Anton Durcovici:

Partea I: https://www.youtube.com/watch?v=eYTWzx0vxTc

Partea a II-a:  https://www.youtube.com/watch?v=gVacFNkVo1A

Partea a III-a: https://www.youtube.com/watch?v=jmIlulnnjG8

Partea a IV-a: https://www.youtube.com/watch?v=GANPJOSkS80  

Program simpozion.docx

News

 

 


.